Módszertani szócikkek

 

valószínűségi mintavétel

A valószínűségi mintavétel alapgondolata szerint egy mintából akkor vonhatunk le megfelelő következtetéseket a teljes sokaságra vonatkozóan, ha a mintának lényegében ugyanolyan az összetétele, mint az alapsokaságnak (vö. reprezentativitás). A valószínűségi mintavétel alapelve, hogy az alapsokaság minden elemének ismert, nem-nulla esélyének kell lennie a mintába kerülésre.

mintavételi hiba / hibahatár

A mintavételi hiba a vizsgált mutató lehetséges mintákból számított értékeinek átlagos eltérését mutatja a megfelelő sokasági értékből. A hibahatár a sokaság jellegén, az alkalmazott mintavételi eljáráson és a szóban forgó mutatószám fajtáján túlmenően alapvetően a minta nagyságától függ. Tehát a kutatás adott mintanagyság és mintavételi mód melletti eredményének eltérése attól az eredménytől, amit a teljes népesség ugyanilyen eszközökkel történő vizsgálatával kapnánk.

nyitott kérdés

Nyitott kérdés esetében a megkérdezett spontán reakciója jelenti a rögzített választ és nem előre meghatározott lehetőségek közül választhat (vö. zárt kérdés).

zárt kérdés

Zárt kérdésnek nevezzük a kérdőív azon elemét, amelyben a megkérdezett előre meghatározott válaszlehetőségek közül választhat számára megfelelőt. Ez esetben érvényesülnie kell a teljesség elvének, azaz a válaszlehetőségeknek le kell fedniük a lehetséges válaszok teljességét.

CAPI adatfelvétel

Számítógéppel támogatott személyes interjú, amelynek keretében a kérdezőbiztosok személyesen látogatnak el a válaszadóhoz. A módszer előnye a papír alapú lekérdezéshez képest az adatfelvétel gyorsasága (az adatrögzítés automatikussága) és a kérdőíven belüli komplexebb feltételkezelés (vö. PAPI adatfelvétel).

CATI adatfelvétel

Számítógéppel támogatott telefonos interjú, amelynek keretében az operátorok egy kérdőívrendszer segítségével telefonhíváson keresztül rögzítik a megkérdezett válaszait. A laptoppal segített lekérdezéshez hasonlóan komplexebb feltételkezelés is alkalmazható, emellett pedig előnyeként említik az idő- és költséghatékonyságot, illetve a szélesebb körű ellenőrizhetőséget is.

PAPI adatfelvétel

Nyomtatot kérdőíves lekérdezés, amely gyakorlatilag a CAPI elődjének tekinthető (vö. CAPI adatfelvétel), de ide sorolhatóak az önkitöltős és naplós adatfelvételek is.

CAWI adatfelvétel

Az online kérdőíves lekérdezést nem kérdezőbiztosok végzik, így az ő személyes benyomásuk ugyan nincs hatással a válaszadóra, a személyes kontaktus hiánya miatt azonban nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellenőrzésre is. Egyértelmű előnye a költséghatékonysága mellett, hogy a válaszadók akkor töltik ki a kérdőívet annak publikus idejében, amikor akarják, így növekszik a kitöltési hajlandóság.

félig nyitott / félig zárt kérdés

A félig nyitott, vagy másképp félig zárt kérdések átmenetet testesítenek meg (vö. nyitott kérdés, zárt kérdés), ahol az előre meghatározott válaszlehetőségek mellett az egyéni vélemények is kifejthetőek.

reprezentativitás

Egy minta akkor reprezentálja azt az alapsokaságot (akkor reprezentatív arra az alapsokaságra nézve), amelyből vették, ha a minta összesített jellemzői (a reprezentativitás dimenzió, mint például nem, életkor, iskolai végzettség, településtípus) jól közelítik a sokaság ugyanezen összesített jellemzőit (vö. mintavételi hiba).

alapsokaság / populáció

Alapsokaság az az elméletileg meghatározott sokaság, amelyet vizsgálunk, amelyre nézve megállapításokat kívánunk megfogalmazni. Vizsgálati populációnak nevezzük azoknak az elemeknek az összességét, amelyek közül ténylegesen vesszük a mintát.

minta

Az alapsokaságból (populációból) kiválasztott részhalmaz, amelyen a kutatást végezzük. A minta kiválasztásának módjától függően következtethetünk az alapsokaság egyes jellemzőire.

adatvédelem / résztvevők védelme

A kutatásban résztvevő megkérdezettek adatainak, anonimitásának védelmét a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról biztosítja.

omnibusz

Az omnibusz adatfelvétel lényege és egyben előnye is, hogy több, egymástól független témába vágó kutatást az adatfelvétel során egy kérdőívben, egyidejűleg bonyolítanak le, csökkentve ezáltal az egy személyes adatfelvételre eső magas fix költségeket (pl. a kérdezőbiztos kiküldésének, utazásának alapdíja, az adatbázis előállításának technikai műveletei, az alapvető társadalmi-demográfiai háttérváltozók).

 

Legfrissebb cikkek